Yönetici Şirket

Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı yöneci şirketi 14.01.2010 tarihinde kurulmuş olan BÜN TEKNOPARK A.Ş. dir.
BÜN TEKNOPARK A.Ş. nin kuruluş amacı şöyle tanımlanmıştır:

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edilebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticaretleştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak.

Yönetici Şirketin Görev ve Sorumlulukları:

a) Bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımı,Bölgenin yönetimi ve işletilmesi,

b) Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planları da dikkate alınarak imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planı  ve değişikliklerinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre yapılması ve Bakanlık onayına sunulması,

c) Projelerin 3194 sayılı İmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planı, fen,sağlık ve çevre şartları ile ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlara ve teknik şartlara uygun olarak hazırlatılması,

d) Bölgenin kuruluşundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel temrin planının ve ayrıca ödenek talebinde bulunulmuş ise ödeneğin kullanımına ilişkin iş programının ve temrin planının da Genel Müdürlüğe verilmesi,

e) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve İlgili yönetmenlik hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması,

f) Bölgede atık su, atık su altyapı tesisleri, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangın söndürme sistemi ile doğal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla  koordinasyon içinde çalışarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması,

g) Bölgede yangın tehlikelerine ve doğal tehlikelere karşı girişimcilerin kiraladığı tüm bina sigortalarının yapılması,

h) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme kullanma suyu,doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, atık su , Bölge için yollar, ses ve veri iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi için gereken önlemlerin alınması, çalışma esaslarının belirlenmesi, fiyatlandırmaların ve hesaplanmaların ve uygulanması, her türlü bakım ve onarımın yapılması, alt ve üst yapılara zarar verenlerin tespiti ile zararların tazminin sağlanması,

i) Bölge üniversite arazisi içinde ise üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandırılması, üniversite alanı dışında ise yeterli sayıda itfaiye araç ve gereçlerinin hazır bulundurulmasının sağlanması,j) Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapılması,

k) Bölge İşletme Yönergesinin hazırlanarak bir kopyasının genel müdürlüğe verilmesi,

l) Bölgede yer alan girişimcilerin üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma, yönündeki taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanması,

m) Gerekli gördüğü durumlarda girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri yazılım veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluğunun Bölgenin oluşturulmasında işbirliği yapılmayan üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez enstitü ile Tübitak’ a veya Tübitak’ ın belirleyeceği hakemlere onaylatılarak belgelenmesi,

n) Bölgede istihdam edilen tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE  personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki görev tanımlarının, nitelik ve çalışma sürelerinin aylık olarak belirlenerek arşivlenmesi,  istenildiğinde ilgililere bildirilmesi,

o) Faaliyet ve uygulamaların, Bölgenin daha etkin ve verimli işletilmesi yönündeki çalışmaların, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulması,

p) Girişimcilerin ve üçüncü şahısların Kanunun amacına aykırı faaliyetlerinin tespiti, aykırı faaliyetlerinin düzeltilmesi için girişimcilerin uyarılarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykırı faaliyetlerini düzeltmeyen girişimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alınması